Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Skuteckého 5
97401 Banská Bystrica
IČO: 30232171

Informácie o inštitúcii Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Profil školy

Škola a evanjelická a.v. cirkev na Slovensku

Profil absolventa bilingválneho štúdia

Profil absolventa osemročného štúdia

Hodnotový systém školy

Z pohľadu cirkvi je postavená osobnosť žiaka aj učiteľa na dodržiavaní kresťanskej morálky. Kresťanská morálka sa dá posudzovať z pohľadu človeka prostredníctvom 10. Božích prikázaní. Tento kódex sa snažíme preniesť aj na vnútorný kódex našej školy. Celkovo predstavuje v našom hodnotovom systéme súhrn pravidiel, ktoré vidíme zhmotnené v pojmoch:

kresťanská morálka a zbožnosť

Stotožňujeme sa úplne aj s definovaním hodnôt, ktoré publikoval J. A. Komenský: „Absolvent kresťanskej školy má mať múdrosť mysle, úhľadnosť mravov a zbožnosť srdca“ Z ďalších hodnôt, ktoré chceme na našej škole presadzovať je jej pevný základ v cyrilometodejskej tradícii kresťanskej a národnej spoločnosti. Hodnoty, ktoré v nasledovnom texte vymenujem sú zoradené od hodnôt najširších ( vzťahujú sa na veľkú sociálnu skupinu ) až po hodnoty, ktoré sa vzťahujú na jednotlivca. Tieto hodnoty považujem na našej škole za dominantné a potrebné:

  • tradícia

  • národné povedomie a lokálpatriotizmus

  • spravodlivosť

  • tolerancia

  • úcta k sebe aj iným

  • tvorivosť

  • múdrosť

  • ochota spolupracovať

Súhrn týchto hodnôt ovplyvňuje značne aj kultúru školy. Načrtnem niektoré aspekty správania sa na našej škole, ktoré ovplyvňuje systém hodnôt najmä hlavná hodnota – kresťanská morálka. Pri prijímacom konaní prikladám veľmi dôležitú úlohu výkonnosti a tvorivosti žiakov. Avšak navyše je potrebné prihliadať aj na konfesijná príslušnosť. Žiaci, ktorí sú evanjelického vierovyznania môžu mať niekedy prednosť pred žiakmi iného vierovyznania. Inoveriacich študentov by sa malo pohybovať na našej škole do 20 percent v zmysle uznesenia synody evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku.. Chceme však dávať priestor v našej výchove všetkým, ktorí o to stoja a považujú kresťanskú výchovu za  alternatívu školskému systému štátnych škôl. Taktiež sa usilujeme integrovať problémových študentov z iných gymnázií či škôl. Máme niekoľko študentov, ktorí sa na našej škole umiestnili po predchádzajúcich značných problémoch na iných školách. Dnes sú plne začlenení do kolektívu a nevykazujú také vysoké znaky problematickej výchovy, aké mali na svojich predchádzajúcich pôsobiskách. Na druhej strane je v našej škole pomerne tvrdý systém reštriktívnych opatrení proti porušovaniu vnútorného poriadku. Tento sa ale začne uplatňovať až vtedy, ak sme už minuli všetky možné výchovné prostriedky (spolupráca s rodičmi, psychológom, cirkvou a bratmi farármi ). Z tohto dôvodu sa môže niekedy zdať, že tvrdý postih žiaka alebo zamestnanca po porušení zaužívaných pravidiel prichádza v pomerne dlhom časovom horizonte, niekedy až v priebehu niekoľkých rokov.

Kde nás nájdete?

Zobrazit